Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Opracowanie: „Projektu budowlanego budowy odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej ”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu budowlanego budowy odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej ”.

17 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Opracowanie: „Projektu budowlanego budowy odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej ”.

Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap I

Ogłoszenie nr 537827-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Gmina Brody: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

15 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap I

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

 

 

11 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Przebudowa drogi gminnej nr 313011 T Kuczów – Dziurów

Ogłoszenie nr 534632-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313011 T Kuczów – Dziurów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

8 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313011 T Kuczów – Dziurów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

WÓJT GMINY BRODY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

8 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Obwieszczenie

Brody, dn. 09.04.2019r.

Wójt Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna działająca przez pełnomocnika Pana Huberta Panek reprezentujący ELEKTRO INSTAL Robert Borowiec ul. Mościckiego 38, 26-110 Skarżysko-Kamienna w dniu 09.04.2019r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej linii kablowej elektroenergetycznej (średniego napięcia), budowa nowej linii kablowej średniego napięcia 15kV, budowa nowej napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowie oświetlenia miejsca postoju i odpoczynku w miejscowości Lubienia na działkach nr ewid. 68/1200, 69/1200, 97/1201 i 98/1201 gmina Brody.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie,
a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym
w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 211 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

5 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Gmina Brody, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr III/ 27 /19  Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Brody na kwotę 2.250.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Celem emisji w 2019 roku jest spłata wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 750.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.500.000,00 zł.

5 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Sesja NrIII/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 roku

5 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Sesja NrIII/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 roku

OBWIESZCZENIE: Znak: ZOŚ.6220.01.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

4 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE: Znak: ZOŚ.6220.01.2019

Przebudowa dróg wewnętrznych w Stawie Kunowskim

Gmina Brody: Przebudowa dróg wewnętrznych w Stawie Kunowskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

3 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa dróg wewnętrznych w Stawie Kunowskim

Obwieszczenie

 

Brody, dnia 01.04.2019r.

Wójt Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 10 § 1, art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia 

że, na wniosek Gminy Brody, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 166/3, 163/1, 162/1, 161/1, 740/5, 740/3 i 155/2 obręb Lubienia, gmina Brody.

Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się
w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

3 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26.02.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26.02.2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

28 marca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26.02.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

28 marca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 lutego 2019 r.

Zarządzenie Nr23/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 13 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr23/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 13 lutego 21019 roku w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brodach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

28 marca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr23/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 13 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr 22 / 2019 Wójta Gminy Brody z dnia 13 lutego 2019 r.

Zarządzenie Nr 22 / 2019 Wójta Gminy Brody z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Brodach

28 marca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 22 / 2019 Wójta Gminy Brody z dnia 13 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

28 marca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

28 marca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2019 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Brody za 2018 rok

27 marca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o stanie mienia Gminy Brody za 2018 rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 marca 2019r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 26 marca 2019r.

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds.  kultury, sportu, rekreacji i biblioteki w Urzędzie Gminy w Brodach

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3, 27-230 Brody

umowa o pracę, pełny etat

26 marca 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 marca 2019r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie rozwiązania komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie rozwiązania komisji wyborczych powołanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 roku.

19 marca 2019
Czytaj więcej o: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie rozwiązania komisji wyborczych

Zaproszenie do składania ofert - Rozgraniczenie Lubienia

 PB.6830.1.2016                                                                                           Brody 18.03.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2 – rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości położonej we wsi LUBIENIA - obręb 0010, gm. Brody oznaczonej jako działka nr 691/1 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki nr 735/3 i 641.

19 marca 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert - Rozgraniczenie Lubienia

Sprawozdania Finansowe za 2018 rok IV kwartał-korekty

19 marca 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za 2018 rok IV kwartał-korekty