Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brody w sezonie 2018-2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

17 października 2018
Czytaj więcej o: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brody w sezonie 2018-2019

Zaproszenie do składania ofert - Rozgraniczenie Kuczów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2 – rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości położonej we wsi KUCZÓW - obręb 0008, gm. Brody oznaczonej jako działka nr 513 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki nr 511/1, 511/2 oraz 515.

17 października 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert - Rozgraniczenie Kuczów

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Ogłoszenie nr 635613-N-2018 z dnia 2018-10-12 r.

Gmina Brody: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

12 października 2018
Czytaj więcej o: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

WYKAZ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE BRODY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

WYKAZ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W GMINIE BRODY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Adamowie,

Adamów ul. Kościelna 2, 27-230 Brody:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

Lp.

Imię i nazwisko, organ zgłaszający, miejsce zamieszkania

Funkcja

1.

Anna Szybalska, zgłoszona przez KWW MARZENY BERNAT, zam. Adamów

Przewodniczący

2.

Renata Anna Woszczak, zgłoszona przez KWW STANISŁAWA WRONY, zam. Adamów

Zastępca Przewodniczącego

3.

Karolina Ewa Chojnacka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Adamów

Członek

4.

Kinga Michalczewska, zgłoszona przez KWW MARKA MATERKA, zam. Jabłonna

Członek

5.

Katarzyna Mirosława Podzielna, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Adamów

Członek

6.

Weronika Pucuła, zgłoszona przez KWW EWY FOGIEL, zam. Brody

Członek

7.

Małgorzata Sokół, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA PRZYGODY, zam. Adamów

Członek

8.

Agnieszka Anna Ubermanowicz, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Krynki

Członek

9.

Magdalena Agnieszka Zawłocka, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Brody

Członek

 

11 października 2018
Czytaj więcej o: WYKAZ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE BRODY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Informacja

o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Informuje się, że:

1. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie odbędzie się w dniu 09.10.2018r. (wtorek):

  • o godz. 9:00 komisje od nr 1 do nr 6;

  • o godz. 10:00 komisje od nr 7 do nr 12.

2. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie obwodzie odbędzie się w dniu 10.10.2018r. (środa):

  • o godz. 9:00 komisje od nr 1 do nr 6;

  • o godz. 10:00 komisje od nr 7 do nr 12.

 

 

 

 

8 października 2018
Czytaj więcej o: Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Dobudowa do budynku OSP w Brodach pomieszczenia garażowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Dobudowa do budynku OSP w Brodach pomieszczenia garażowego”
w ramach Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2018 r.

8 października 2018
Czytaj więcej o: Dobudowa do budynku OSP w Brodach pomieszczenia garażowego

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.13.2018 z dnia 04.10.2018r

8 października 2018
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.13.2018 z dnia 04.10.2018r

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 5 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Brody zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

8 października 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 5 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Brody zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

5 października 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr ew. 82, 148, 147, 146, 145, 143, 144/2, 144/1, 152, 151, 150 przy ul. Nadrzecznej w miejscowości Kuczów gm. Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 04 październik 2018r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)
zawiadamiam, że w dniu 04.10.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr ew. 82, 148, 147, 146, 145, 143, 144/2, 144/1, 152, 151, 150 przy ul. Nadrzecznej w miejscowości Kuczów gm. Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Brody.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Kuczów,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

5 października 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.754 z późn.zm)


Wójt Gminy Brody


zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Brody, w pokoju nr 6, w terminie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w godzinach pracy urzędu, tj. pn. 8.00 do 16.00 , wt. -pt.  7.15 do 15.15 na pisemny wniosek wyborcy.

 

Wójt Gminy Brody
/-/ Marzena Bernat

4 października 2018
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018

Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018                                                                      

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2017 poz.1257),

zawiadamiam,

4 października 2018
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018

Sesja NrX/18 z dnia 21 września 2018 roku

2 października 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrX/18 z dnia 21 września 2018 roku

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Brody

POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Brody

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach IV postanawia, co następuje:

 § 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 12 do postanowienia.

2 października 2018
Czytaj więcej o: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Brody

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 1 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach

z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                 

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Brodach podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Brodach, przyznano następujące numery:

2 października 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 1 października 2018 r.

Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Krótka) w Stawie Kunowskim

Ogłoszenie nr 622862-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Krótka) w Stawie Kunowskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

27 września 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Krótka) w Stawie Kunowskim

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Staw Kunowski

Ogłoszenie nr 622733-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Staw Kunowski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

27 września 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Staw Kunowski

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 20 września 2018r.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Brody

z dnia 20 września 2018r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 754 ze zm.) oraz Uchwały  Nr IV/28/18 Rady Gminy w Brodach z  dnia 28 marca 2018  r. w sprawie podziału gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

27 września 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 20 września 2018r.

Obwieszczenie

Brody, dn. 24.09.2018 r.

Wójt Gminy Brody

OBWIESZCZENIE

             na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.).

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia, że na wniosek: KOLMAR Marta Bąbel – Szewna, ul. Dolna 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski działająca przez pełnomocnika Pana Marka Kolatorowicza, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,4kV na dz. nr ewid. 8, 85/1, 85/2, 85/3, 86/1 położonych w miejscowości Młynek, gmina Brody.

                                                                                                          Wójt Gminy Brody

                                                                                                             Marzena Bernat

27 września 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

 

I.             Organizator konkursu – Emitent

Gmina Brody

Urząd Gminy Brody

Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

 

tel.: (41) 27-11-231

e-mail: gmina@brody.info.pl

http://www.brody.info.pl/, http://bip.brody.info.pl

 

II.                  Określenie przedmiotu konkursu

1.      Przedmiot zamówienia

Gmina Brody, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr X/  62 /18  Rady Gminy w Brodach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Brody na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu wyemitowanych w 2016 r. obligacji w kwocie 600.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.900.000,00 zł.

26 września 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.12.2018 z dnia 19.09.2018r

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.12.2018 z dnia 19.09.2018r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Kuczowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0008 jako działka nr 2 o pow. 0,1400 ha, 81 o pow. 0,0800 ha, 106 o pow. 0,1700 ha, 128 o pow. 0,1300 ha i 226 o pow. 0,1200 ha.

26 września 2018
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.12.2018 z dnia 19.09.2018r

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.11.2018 z dnia 19.09.2018r

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.11.2018 z dnia 19.09.2018r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Kuczowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0008 jako działka nr 41 o pow. 0,1200 ha i położoną w Dziurowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0005 jako działka nr 833 o pow. 0,3572 ha.

26 września 2018
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.11.2018 z dnia 19.09.2018r