Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28.07.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Brodach.

7 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

7 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.07.2020r.

Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.07.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach w zamian za dzień świąteczny przypadający 15 sierpnia 2020 r.

7 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.07.2020r.

Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17.07.2020r.

Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17.07.2020r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej oraz sposobu ich realizacji, przejętych przez Zakład zadań własnych Gminy Brody w zakresie utrzymania i zarządzania oraz bieżącego udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, powstałych w ramach projektu "Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej".

7 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17.07.2020r.

Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.07. 2020r.

Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.07.2020r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Ruda złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

7 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.07. 2020r.

Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2020r.

Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

7 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2020r.

Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2020r.

Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

7 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2020r.

Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2020r.

Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2020 Wójta Gminy Brody  z dnia 26 czerwca 2020r.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2020r.

Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2020r.

Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2020r.

Zarządzenie Nr 120/2020 Wojta Gminy Brody z dnia 09.07.2020r.

Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 120/2020 Wojta Gminy Brody z dnia 09.07.2020r.

Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 08.07.2020r.

Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 08.07.2020r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Krynki złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 08.07.2020r.

Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.07.2020r.

Zarządzenie Nr 117/2020r. Wójta Gminy Brody z dnia 03.07.2020r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.07.2020r.

Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.07.2020r.

Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.06.2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingu niestrzeżonym niebędącym drogą publiczną przy drodze gminnej 313035T Ruda-Styków w km 2+100 (ul. Panoramiczna) w miejscowości Ruda oraz sposobu pobierania tych opłat.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.07.2020r.

Zarzadzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.07.2020r.

Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.07.2020r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Rudnik złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarzadzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.07.2020r.

Zarządzenie Nr 114/1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2020r.

Zarządzenie Nr 114/1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 114/1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2020r.

Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2020r.

Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2020r.

Zarządzenie Nr 113/1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2020r.

Zarządzenie Nr 113/1/2020 Wójt Gminy Brody z dnia 30.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 113/1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2020r.

Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2020r.

Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2020r.

Obwieszczenie

 Brody, dnia 05.08.2020 r.

Wójt Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 10 § 1, art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek Gminy Brody został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego na działkach:

- obręb Lubienia, gmina Brody na działkach o numerach ewid.: 790, 153/1200, 151/1201

- obręb Budy Brodzkie, gmina Brody na działkach o numerach ewid.: 115/1, 117/1, 119/1, 121/1, 122.

Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 211 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu, w sprawie kontaktować się można: za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (adres e-mail: budownictwo@brody.info.pl), platformy ePUAP – adres skrytki: /Brody/SkrytkaESP, telefonicznie nr tel: (41) 271-12-31, za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

Z up. WÓJTA

 

Zastępca Wójta Gminy Brody

/-/ Marta Prokop

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Budy Brodzkie,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenia Nr 112/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 233/2019 w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody na potrzeby infrastruktury technicznej.

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej, funkcjonujących w ramach projektu "Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej", tj. pola campingowego, pola namiotowego, ścianki wspinaczkowej i parku linowego oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych niebędących drogą publiczną przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda oraz sposobu pobierania tych opłat.

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.