Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Remont drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+270 do 0+700

Ogłoszenie nr 604564-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Gmina Brody: Remont drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+270
do 0+700

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+270 do 0+700

Przebudowa drogi gminnej nr 313013T Kuczów – Świrta

Ogłoszenie nr 604532-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313013T Kuczów – Świrta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313013T Kuczów – Świrta

Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T Krynki – Kałków

Ogłoszenie nr 604463-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T Krynki – Kałków


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T Krynki – Kałków

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Znak: ZOŚ.6220.03.2018                                                                                 Brody dn., 03.08.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

            Na podstawie art. 49 art. i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.), w związku z  art. 73 ust.
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

strony że na podstawie wniosku z dnia 31.07.2018r., (data wpływu: 01.08.2018r.) firmy GerSand Spółka z o.o., Spółka Komandytowa z Ostrowca Świętokrzyskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Kontynuacji eksploatacji piasków ze złoża „Brody Iłżeckiego 1” położnego na terenie wsi Brody, w poszerzonych granicach przedsięwzięcia o powierzchnię około 2,55 ha.

7 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Decyzja Starosty Starachowickiego nr GNOŚ.6820.10.2018 z dnia 01.08.2018r

Decyzja Starosty Starachowickiego nr GNOŚ.6820.10.2018 z dnia 01.08.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w miejscowości Lubienia gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0010 jako działka nr 559 o pow. 0,0700 ha.

3 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego nr GNOŚ.6820.10.2018 z dnia 01.08.2018r

Obwieszczenie

 

Brody, dn. 31.07.2018 r.

Wójt Gminy Brody

 

 

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia, że na wniosek: Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 82, 148, 147, 146, 145, 143, 144/2, 144/1, 152, 151, 150 obręb Kuczów, gmina Brody.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Kuczów,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

1 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

I. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U.2018.450 t.j.),

2) 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018.603 t.j.)

3) uchwały Nr V/33/2018r. Rady Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzeni dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

4) uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

30 lipca 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

 

27 lipca 2018
Czytaj więcej o: dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18.07.2018

Obwieszczenie dostępne w załączniku poniżej:

 

26 lipca 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18.07.2018

ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 czerwca 2018r.

Zarządzenie Nr 106/2O18 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 106/2O18 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 106/2O18 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach zadania polegającego na utrzymaniu i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 104/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Brodach

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr99/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12.06.2018 roku

Zarządzenie Nr99/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12.06.2018 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr99/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12.06.2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 98 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.06.2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 98 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.06.2018r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 98 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.06.2018r.

Zarządzenie Nr97/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 7 czerwca 2018 roku

Zarządzenie Nr97/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia należności za najem lokalu w Lubieni

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr97/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 7 czerwca 2018 roku

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 roku

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 95/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.06.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 95/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.06.2018 r. w sprawie Planu Obrony Cywilnej

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 95/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.06.2018 r.