Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2019

 6845.17.2016

Brody dn. 05.12.2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości,

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Lp.
Nr działki
Pow.
w ha
 Opis nieruchomości
położenie
Przeznaczenie w planie miejscowym
Wysokość
rocznego czynszu dzierżawnego w zł i termin
wnoszenia
opłat
Nr księgi wieczystej
 
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
 1
74/3
0,9000
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w RUDNIKU
przy ul. Górnej
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, działka położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej intensywnej i usług nieuciążliwych oraz w strefie działalności gospodarczej bez udziału przemysłu i w strefie działalności gospodarczej
z udziałem przemysłu.
 77,60 zł
Słownie złotych: siedemdziesiąt siedem 60/100
 
Czynsz roczny płatny
w terminie do 15.12 każdego roku.
 
KI1H/0005857/0
 
Dzierżawa  
z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Uwaga:

Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości średniej ceny skupu żyta określonej w komunikacie Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

Podania – oferty  należy składać w Urzędzie Gminy Brody,  z siedzibą ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody.
  • Okres zawarcia umowy dzierżawy – 2 lata.
  • Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.
  • Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 09.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2019-12-09
Data publikacji:2019-12-09
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:238