Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie

Brody, dnia 15 listopada 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/46/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki,

 

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 listopada 2019 r. do 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Brodach, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Brodach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody na adres: ul. Staszica 3, 27-230 Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
3 stycznia 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570):

 1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2081) zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

 1. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki,

 2. prognozie oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:

 1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody,

 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody,

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@brody.info.pl

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z powyższym ogłoszeniem/obwieszczeniem na podstawie art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brody mający siedzibę
  w Brodach (27-230 Brody) przy ul. Stanisława Staszica 3, tel. 41 271 12 31, email: gmina@brody.info.pl,

 2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie bądź telefonicznie na adres siedziby administratora lub telefonicznie (41) 271 12 31, wew. 239,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z procedurą dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa tj. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi administratora na podstawie zawartych umów,

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu,
  a następnie przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie
  z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, sprostowania i ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 9. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

15 listopada 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Ogłoszenie nr 623152-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Gmina Brody: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

15 listopada 2019
Czytaj więcej o: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek, gmina Brody

Ogłoszenie nr 621851-N-2019 z dnia 2019-11-13 r.

Gmina Brody: Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek, gmina Brody

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

13 listopada 2019
Czytaj więcej o: Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek, gmina Brody

Przebudowa drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki wraz z chodnikiem i oświetleniem

Ogłoszenie nr 620704-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki wraz z chodnikiem i oświetleniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

8 listopada 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki wraz z chodnikiem i oświetleniem

ZARZĄDZENIE Nr 142/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 września 2019 r.

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 142/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 września 2019 r.

Zarządzenie Nr141/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 2019 roku

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr141/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 2019 roku

Zarządzenie Nr140/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 2019 roku

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr140/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 139/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 września 2019 r.

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 139/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 września 2019 r.

Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 roku

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 roku

Zarządzenie Nr137/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 roku

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr137/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 roku

Uchwała Nr 127/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Brody

5 listopada 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 127/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Brody

Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie:

„Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy  Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych”.

4 listopada 2019
Czytaj więcej o: Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych

Sesja NrX/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 października 2019 roku

4 listopada 2019
Czytaj więcej o: Sesja NrX/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 października 2019 roku

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Sportowego „Kamienna” adres: ul. Radomska 34 27-230 Brody (KRS: 0000025079); na realizację zadania pod nazwą: „Integracja i rywalizacja sportowa poprzez piłkę nożną”. Do dnia 07.11.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

30 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 08.11.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

30 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczie uczniów po aktualizacji X.2019r.

30 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczie uczniów po aktualizacji X.2019r.

Rejestr placówek niepublicznych

28 października 2019
Czytaj więcej o: Rejestr placówek niepublicznych

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 października 2019r.

28 października 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 października 2019r.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 października 2019 roku

25 października 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

24 października 2019
Czytaj więcej o: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o terenie z planu miejscowego

24 października 2019
Czytaj więcej o: Wniosek o wydanie zaświadczenia o terenie z planu miejscowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o terenie lub wypisu ze studium

24 października 2019
Czytaj więcej o: Wniosek o wydanie zaświadczenia o terenie lub wypisu ze studium