Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ew. 1225/6 w miejscowości Młynek gmina Brody.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 16 maja 2018 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.03.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ew. 1225/6 w miejscowości Młynek gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Elektronic Control System S.A.; ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (Kraków) reprezentowana przez Pana Macieja Pawełka.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Młynek,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

22 maja 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

 

Brody, dnia 18.05.2018 r.

Wójt Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek Osiedle Leśna Polana Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Lubienia,
ul. Henryk 59, 27-230 Brody
, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

  • budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew.: 1064 i 1062/1, obręb Lubienia, gmina Brody.

  • budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew.: 1062/1, 125/1211 i 1062/26, obręb Lubienia, gmina Brody.

  • budowie sieci gazowej na dz. nr ew.: 1062/1, obręb Lubienia, gmina Brody.

  • budowie sieci teletechnicznej i światłowodowej na dz. nr ew.: 1062/1, obręb Lubienia, gmina Brody.

Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się
w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

22 maja 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Ogłoszenie

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów adres: ul. Słupska 44, 26-025 Łagów (KRS: 0000009052); na realizację zadania pod nazwą:
„Program stypendialny Mistrz Matematyki”. Do dnia 29 maja 2018r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

21 maja 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze bezprzetargowej.

21 maja 2018
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek”.

17 maja 2018
Czytaj więcej o: Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Grudnickiej - Glina Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brodach do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Brody z zakresie realizacji Programu „Umiem pływać" organizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie i Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.

16 maja 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 03 kwietnia 2018r.

Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 03 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy
Brody"

16 maja 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 03 kwietnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

16 maja 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 53/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

16 maja 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 kwietnia 2018 r.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektów – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody” oraz RPSW.04.03.00-26-0053/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”.

15 maja 2018
Czytaj więcej o: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Rozdział I
Cele i rodzaj zadań
§ 1.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28).

15 maja 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

Uchwała Nr 65/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

15 maja 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 65/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

WYKAZ nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

 Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 77/2018 z dnia 07.05.2018 r.

PB.6840.9.2017

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży

w formie przetargu ustnego ograniczonego.

Lp.

Nr

działki

Powierzchnia

ogólna w ha

 

Opis nieruchomości,

położenie

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób

zagospodarowania

Cena Netto

nieruchomości

w zł.

Numer

Księgi

Wieczystej

UWAGI

1.

 

 

 

 

 

174/18

 

 

 

 

0,0250 ha

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana, stanowiąca wąski pas gruntu ok. 5 m, położona w miejscowości
STYKÓW 
w pobliżu
ul. Poprzecznej - 
bez dostępu do drogi publicznej.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016 z dnia 28 września 2016r,

działka nr 174/18 położona jest na terenie 2.MN/U przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową nieuciążliwą,

8 000,00 zł.

(słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej
w dniu sprzedaży

KI1H/00025242/2

Sprzedaż

na drodze przetargu ustnego ograniczonego na polepszenie warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 26.06.2018r.

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 26.06.2018r.

W przypadku nie złożenia wniosku i oświadczenia w podanym terminie nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 14.05.2018r. do dnia 05.06.2018r., a ponadto informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brody, pokój nr 103 ( sekretariat).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209 lub tel. 041 271-12-31 wew. 220.

 

 

 

14 maja 2018
Czytaj więcej o: WYKAZ nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

„Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”.

11 maja 2018
Czytaj więcej o: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2018r.

10 maja 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2018r.

Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie

Ogłoszenie nr 554786-N-2018 z dnia 2018-05-08 r.

Gmina Brody: „Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej dla projektu pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”.

8 maja 2018
Czytaj więcej o: Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie

Sesja NrV z dnia 27.04.2018r

7 maja 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrV z dnia 27.04.2018r

Informacja Wójta Gminy Brody z dnia 04.05.2018r. Sprawa nr: I.7021.37.2018

4 maja 2018
Czytaj więcej o: Informacja Wójta Gminy Brody z dnia 04.05.2018r. Sprawa nr: I.7021.37.2018

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.

Ogłoszenie nr 552253-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Gmina Brody: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

27 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.

Uchwała Nr 57/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017 rok

26 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 57/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017 rok

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody

Ogłoszenie nr 550118-N-2018 z dnia 2018-04-25 r.

Gmina Brody: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektów – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody” oraz RPSW.04.03.00-26-0053/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”.

25 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody

Sprawozdania Finansowe za 2018 rok

24 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za 2018 rok