Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr 61/2020 z dnia 11 maja 2020 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

21 maja 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 61/2020 z dnia 11 maja 2020 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

  1. Zamawiający – Emitent

Gmina Brody

Urząd Gminy Brody

Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

 

tel.: (41) 27-11-231

e-mail: gmina@brody.info.pl

http://www.brody.info.pl/, http://bip.brody.info.pl

 

  1. Określenie przedmiotu konkursu
    1. Przedmiot zamówienia

Gmina Brody, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr VI/ 39 /20  Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminy Brody na kwotę 5.040.000 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści  tysięcy złotych).

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Brody na 2020 rok.

14 maja 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

Obwieszczenie

 Brody, dnia 04.05.2020 r.

Znak: ZOŚ.6220.06.2020 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. dalej zwana kpa), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej zwana ooś),

 

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, że na podstawie wniosku z dnia 12.04.2020 r. inwestora Małgorzaty Łąckiej zam. ul. Reja 5, 41 - 106 Siemianowice reprezentowanej przez Pełnomocnika Piotr Rachudała zam. ul. Hauke Bosaka 1/27a, 27 – 200 Starachowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogą dojazdową na terenie działki o nr ewidencyjnym 157 (obręb 0009 Lipie), jednostka ewidencyjna Brody”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 55b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu ul. Parkowa 2A, 26 – 600 Radom. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 3 kpa ze względu na skomplikowany charakter sprawy rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ooś zastosowano art. 49 kpa, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

Ponadto informuję, że w BIP U.G w Brodach został opublikowany wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

14 maja 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

Brody, dnia 08.05.2020 r.

ZOŚ.6220.04.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 dalej zwana Kpa ), w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej zwana ooś),

zawiadamiam

że, zgromadzony został materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa szesnastu jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnych 219 i 200 w miejscowości Lipie, gmina Brody”.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brodach. Ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 poniedziałek 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Brody

/-/Marzena Bernat

 

14 maja 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

 Brody, dnia 08.05.2020 r.

Wójt Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 10 § 1, art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działająca przez pełnomocnika Panią Dorotę Mielczarską, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „STC4402A” wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach numer ewidencyjny 778/2 i 778/3 w miejscowości Lubienia, gmina Brody.

Strony mogą w ciągu 4 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

14 maja 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

13 maja 2020
Czytaj więcej o: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sprawozdania Finansowe za I kwartał 2020

12 maja 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za I kwartał 2020

ZARZĄDZENIE NR 73/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30.04.2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 73/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30.04.2020 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we wsi Styków, stanowiącej część działek nr 3/9 i 258/3 i ogłoszenia wykazu obejmującego tą część nieruchomości.

11 maja 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 73/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30.04.2020 roku

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

ZOŚ.6220.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Brody, dnia 04.05.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 dalej zwana Kpa ), w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej zwana ooś),

zawiadamiam

że, zgromadzony został materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogą dojazdową na terenie działki o nr ewidencyjnym 158 (obręb Lipie) jednostka ewidencyjna Brody”.

            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brodach. Ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 poniedziałek 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.               

 

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy Brody

                                                                                                                  Marzena Bernat

8 maja 2020
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

ZOŚ.6220.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Brody, dnia 04.05.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 dalej zwana Kpa ), w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej zwana ooś),

zawiadamiam

że, zgromadzony został materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Punkt zbierania złomu, zużytych akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działkach o nr ew. 343/1, 344/1, 345/1, 1193/2, 1194/2 – obręb 07 Krynki, w gminie Brody, w powiecie starachowickim, w woj. Świętokrzyskim”.

            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brodach. Ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 poniedziałek 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.               

 

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy Brody

                                                                                                                  Marzena Bernat

8 maja 2020
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.II.752.16.2019 z dnia 22-04-2020

8 maja 2020
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.II.752.16.2019 z dnia 22-04-2020

Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuczów, ul. Nadrzeczna

Ogłoszenie nr 537823-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Gmina Brody: Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuczów, ul. Nadrzeczna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

7 maja 2020
Czytaj więcej o: Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuczów, ul. Nadrzeczna

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 13.05.2020r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

5 maja 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Sesja nadzwyczajna NrVI/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2020 roku

4 maja 2020
Czytaj więcej o: Sesja nadzwyczajna NrVI/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Opracowanie projektu budowlanego budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Styków

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu budowlanego budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną
w miejscowości Styków ”.

29 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Opracowanie projektu budowlanego budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Styków

Sesja nadzwyczajna NrV/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 kwietnia 2020 roku

Sesja nadzwyczajna NrV/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 kwietnia 2020 roku

27 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Sesja nadzwyczajna NrV/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 kwietnia 2020 roku

Informacja o stanie mienia Gminy Brody za 2019 rok

23 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o stanie mienia Gminy Brody za 2019 rok

Uchwała Nr 37/2020 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Brody za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

23 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 37/2020 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Brody za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia

20 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Wniosek o wydanie zaświadczenia

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 kwietnia 2020 r.


o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

17 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP

Obwieszczenie

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 2, 40/2, 41, 43 położonych przy ul. Północnej w miejscowości Kuczów gm. Brody.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

 

16 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r.

16 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r.