Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr32/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020 r.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522) oraz w związku ograniczeniem sposobu załatwiania spraw przez Urząd Gminy Brody polegającym na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów, celem umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej – ustala się następujący sposób przyjmowania zgłoszeń:

1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałki od 8.00 do 14.00 od wtorku do piątku,  w godz. 7.15 - 14.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres organizacyjny@brody.info.pl  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem tel.:  41 271-12-31.

 

 

/-/ Marzena Bernat

Wójt Gminy Brody

2 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

2 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 31 marca 2020 r.

Sesja nadzwyczajna NrIV/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2020 roku

31 marca 2020
Czytaj więcej o: Sesja nadzwyczajna NrIV/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2020 roku

Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.56.2020

24 marca 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.56.2020

Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.54.2020

24 marca 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.54.2020

Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap IV

Ogłoszenie nr 522510-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.

Gmina Brody: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap IV

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

11 marca 2020
Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap IV

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

informuję

że w dniu 28.02.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie siedmiu jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz siedmiu szczelnych zbiorników podziemnych na ścieki sanitarne o poj. 10 m3 każdy wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną i budowlaną położonych na działkach o nr ewid. 667/5, 667/6, 666/3” w miejscowości Lubienia gmina Brody. Decyzja została wydana na wniosek Anny Działak ul. Wojska Polskiego 12A/15,
27 – 200 Starachowice. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 poniedziałek 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach przy ul. St. Staszica 3 oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

 

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy Brody

                                                                                                                                  /-/      Marzena Bernat

9 marca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Zamawiający:

Gmina Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,
 NIP: 664-19-40-504, tel: (41) 271-12-31, fax: (41) 271-19-78
 godz. urzędowania: poniedziałek 800 – 1600, wtorek  – piątek 715 – 1515

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2020 roku”

Termin realizacji zamówienia – do 24.08.2020 r.

9 marca 2020
Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2020 roku

Budowa parkingu przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda

Ogłoszenie nr 521145-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Gmina Brody: Budowa parkingu przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

6 marca 2020
Czytaj więcej o: Budowa parkingu przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda

Sesja NrIII/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2020 roku

5 marca 2020
Czytaj więcej o: Sesja NrIII/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2020 roku

Obsługa Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

„Obsłudze Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego”

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze Gminy Brody w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Brody i jednostkach organizacyjnych Gminy Brody
w okresie od 2 marca 2020 roku do 31 marca 2021 r., a w szczególności:

  • przeprowadzenia co najmniej 4 zadań audytowych, w oparciu o plan audytu wewnętrznego na 2020 r. w tym audytu bezpieczeństwa informatycznego (zgodnie z wymogami KRI),
  • sporządzenia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2020 – w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.,
  • przygotowania planu audytu wewnętrznego na rok 2021, w porozumieniu z Wójtem Gminy na podstawie udokumentowanej analizy ryzyka – w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  • przeprowadzenia czynności doradczych i konsultacyjnych w ważnych sprawach na wniosek Wójta Gminy.
28 lutego 2020
Czytaj więcej o: Obsługa Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr31/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020r

Zarządzenie Nr31/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020r w sprawie powołania organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr31/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020r

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 19.02.2020 r.

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 19.02.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2020 roku

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 19.02.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.02.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.02.2020 r.

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lutego 2020 roku

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lutego 2020 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lutego 2020 roku

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.02.2020 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lutego 2020 roku

Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lutego 2020 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lutego 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2020 r.