Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda - Styków w km od 2+090 do km 2+804, dł. 714mb

Ogłoszenie nr 620471-N-2018 z dnia 2018-09-21 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda - Styków w km od 2+090 do km 2+804, dł. 714mb

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

21 września 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda - Styków w km od 2+090 do km 2+804, dł. 714mb

Zarządzenie Nr 146/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 146/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03 września 2018 roku w sprawie prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej dla zadania pn."Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne" w ramach Programu Wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

20 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 146/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 145/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03 września 2018 rok

Zarządzenie Nr145/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03 września 2018 roku w sprawie prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej dla zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2018 Moduł I "Utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+"

20 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 145/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03 września 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 144/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 144/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 144/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 143/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 143/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 143/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 141/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 141/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 141/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 140/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 139/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 sierpnia 2018r.

Zarządzenie Nr 139/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Inspektora Ochrony Danych i Administratora Systemu informatycznego w Urzędzie Gminy w Brodach

20 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 139/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 sierpnia 2018r.

Zarządzenie Nr 138 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 138 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

20 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 138 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 sierpnia 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

20 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

20 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 135/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 135/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Brody z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brody oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 135/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 134/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 sierpnia 2018r

ZARZĄDZENIE Nr 134/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 134/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 sierpnia 2018r

ZARZĄDZENIE Nr133/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr133/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr133/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 132/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 132/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 132/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko opiekuna dziennego
sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody

20 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 130/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 130/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok
i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 130/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 129/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 129/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 129/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 128/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 128/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie z zajmowanego stanowiska

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 128/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 127/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 sierpnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 127/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych
w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 127/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 sierpnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 127/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 127/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok
i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 127/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 sierpnia 2018 r.